Regulamin cmentarza parafialnego w Chlewicach

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Cmentarz parafialny w Chlewicach jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach w imieniu której działa Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarza i chowania zmarłych może on wykonywać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

1. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach.
2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek
i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
3. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
b. palenia wyrobów tytoniowych,
c. wjazdu wszelkimi pojazdami jednośladowymi i mechanicznymi bez zgody Parafii,
d. wprowadzania zwierząt,
e. przebywania po zapadnięciu zmroku,
f. niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,
g. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
i. samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów na koszt wykonawcy,
j. samowolnego wykonywania prac budowlanych.
4. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.
5. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach.
6. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia po konsultacjach z Radą Parafialną. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
7. Informacja o wysokości opłat jest dostępna w kancelarii parafialnej.
8. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.
9. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.
10. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.
11. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisę OC.
12. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie,
w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o Cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. 2015.2126) z późn. zmianami.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach