♦ Przypominamy, że dekoracja grobu i dbałość o jego estetykę nie są tożsame z prawem do grobu
♦ Groby bez ważnej opłaty będą likwidowane i przekazane do nowych pochówków, opłatę należy ponawiać co 20 lat licząc od daty założenia grobu, a nie pogrzebu

Regulamin Cmentarzy „Starego” i „Nowego”
Katolickiej Parafii Świętego Lamberta w Radomsku

1.Cmentarz jest miejscem poszanowania pamięci zmarłych, powagi i spokoju.

2.Przebywanie na terenie cmentarza jest dozwolone poza okresem nocnym, w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

3.Zabrania się na terenie cmentarza zachowania innego niż wskazujący na poszanowanie pamięci pochowanych na nim zmarłych, w szczególności zabrania się:

a/ przebywania osobom w stanie nietrzeźwym,

b/ przebywania małoletnim bez opieki dorosłych,

c/ wprowadzania psów, kotów lub innych zwierząt,

d/ niszczenia grobów, roślinności i innych rzeczy,

e/ śmiecenia (m.in. składowania śmieci przy parkanie lub drzewach),

f/ hałasowania,

g/ prowadzenia działalności handlowej bez pisemnej zgody Zarządu Cmentarzy.

4.Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi wymaga uzyskania zezwolenia Zarządu Cmentarzy.

5.Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza związanych z budową grobów murowanych, nagrobków, katakumb oraz montażem ławek wymaga uzyskania pisemnej zgody Zarządu Cmentarzy, pod rygorem zlikwidowania naniesień i doprowadzenia grobu do stanu poprzedniego.

6.Groby i katakumby mogą być wykonywane tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284) i w miejscach wskazanych przez Zarząd Cmentarzy.

7.Osoby wykonujące prawo pochowania zwłok i wskazujące istniejący grób jako miejsce ich złożenia ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną powołaniem się na prawo do grobu, które w rzeczywistości im nie przysługuje.

8.Zarząd Cmentarza pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 i w soboty w godzinach od 8 do 12 w siedzibie na terenie "Nowego" cmentarza.

9.Za groby pobiera się opłaty za okresy 20 letnie. Prawo do grobu może zostać odnowione po uiszczeniu ponownej opłaty. W przypadku nie uiszczenia opłaty grób może zostać użyty do chowania innych zmarłych.

10.Osoby mające prawo pochowania zwłok w danym grobie są obowiązane do opieki nad grobem, w tym do dbałości o jego wygląd zewnętrzny, prawidłowy stan techniczny i do oznaczenia go numerem określonym przez Zarząd Cmentarzy. W przypadku nie oznaczenia grobu numerem może nastąpić pochowanie zwłok osób nie mających prawa do danego grobu. Za szkodę wyrządzoną brakiem opieki nad grobem przez osoby mające prawo pochowania zwłok w danym grobie Zarząd Cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności.

11.Wszelkie roboty związane z budową grobów murowanych, nagrobków, katakumb oraz montażem ławek muszą się odbywać zgodnie z odrębnym Regulaminem wykonywania robót na terenie cmentarzy „Starego” i „Nowego” Rzymsko-katolickiej Parafii Świętego Lamberta w Radomsku.

12.Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Proboszcz Katolickiej Parafii           
Świętego Lamberta w Radomsku           
Ksiądz Dziekan Antoni Arkit